Algemene voorwaarden DVI-techniek

 


1. Algemeen

1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waarbij DVI-techniek zaken verkoopt.
1.2 DVI-techniek wijst uitdrukkelijk toepasselijkheid van andersluidende algemene (inkoop)voorwaarden van de hand.
1.3 Indien enige bepaling van deze voorwaarden onverbindend zou zijn, blijven de overige bepalingen niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet in een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking, dat wel werkzaam is.
1.4 Onder “Koper” wordt verstaan iedere persoon/rechtspersoon die met DVI-techniek in contact treedt, die overeenkomst(en) (van opdracht, koop of anderszins) met DVI-techniek sluit, die één of meerdere producten wenst te kopen of koopt van DVI-techniek en aan wie DVI-techniek de producten ter beschikking heeft gesteld op grond van levering onder eigendomsvoorbehoud.

 

2. Aanbiedingen en prijzen
2.1 Offertes van DVI-techniek zijn vrijblijvend en tenzij anders vermeld gedurende 30 dagen van kracht.
2.2 Vermelding door DVI-techniek van prijzen in brochures of op internet is steeds onder voorbehoud van prijswijzigingen.
2.3 Alle prijzen zijn exclusief BTW en vervoerskosten, tenzij anders is aangegeven.
2.4 DVI-techniek heeft het recht verhoging van de brutoprijzen door de leverancier of verhoging van andere kostprijsverhogende factoren (invoerrechten, wisselkoers, belasting e.d.) door te berekenen aan koper.
2.5 Type en zetfouten zijn te allen tijde voorbehouden.

3. Levering
3.1 Leveringstijden kunnen slechts bij benadering worden opgegeven. Slechts indien DVI-techniek zich uitdrukkelijk en op schrift heeft verbonden aan een bepaalde levertijd en DVI-techniek zelfs na schriftelijke sommatie binnen een termijn van één week met levering in gebreke blijft, is DVI-techniek aansprakelijk voor de gevolgen van de overschrijding en wel met inachtneming van het onder 9 bepaalde.
3.2 Alle leveringen hebben plaats af magazijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.3 Indien DVI-techniek voor vervoer van de zaken zorg draagt naar plaats van aflevering, geldt het volgende:
a. de zaken worden in beginsel afgeleverd op de plaats waar het bedrijf van koper gevestigd is en op de gebruikelijke werktijden;
b. manco’s en transportschade dient koper direct bij aflevering aan de vervoerder te melden;
c. DVI-techniek heeft aan zijn leveringsplicht voldaan door de zaken één maal aan de koper aan te bieden;
d. het risico van de zaken gaat over op koper op het moment dat de zaken zijn gelost.
3.4 Koper is gehouden direct bij aflevering de zaken te controleren.

4. Overmacht
4.1 DVI-techniek is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, indien DVI-techniek op grond van overmacht haar verplichtingen tijdelijk of blijvend niet kan nakomen.
4.2 Onder overmacht worden alle omstandigheden verstaan die redelijkerwijs niet door DVI-techniek kunnen worden beïnvloed. Hieronder is uitdrukkelijk begrepen het door derden niet (tijdig) leveren aan DVI-techniek, tenzij koper kan aantonen dat DVI-techniek terzake een belangrijk verwijt treft.

5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 DVI-techniek behoudt zich de eigendommen van de afgeleverde zaken voor totdat koper volledig heeft voldaan aan al zijn huidige en toekomstige verplichtingen jegens DVI-techniek in de zin van art. 92 Boek 3 van het Nieuw B.W.
5.2 DVI-techniek is gerechtigd om, indien de koper met de nakoming van de betalingsverplichting in gebreke is of in betalingsmoeilijkheden verkeert dan wel naar het oordeel van DVI-techniek betaling van de openstaande facturen onzeker is, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde nog bij de koper aanwezige goederen terug te nemen. De koper is verplicht in voorkomend geval de beslag leggende deurwaarder en de curator in zijn faillissement onverwijld van het eigendomsvoorbehoud van DVI-techniek op de geleverde zaken in kennis te stellen.
5.3 Het is de koper niet toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud vallende goederen, die nog niet aan DVI-techniek zijn betaald, in het kader van de uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en feitelijk af te leveren.
5.4 De koper verleent middels acceptatie van deze algemene leveringsvoorwaarden reeds nu onherroepelijk machtiging aan DVI-techniek om de terreinen en gebouwen van koper te betreden teneinde de geleverde zaken terug te kunnen nemen, onverminderd het recht van DVI-techniek op vergoeding van de door DVI-techniek geleden schade.

6. Betalingen
6.1 Alle betalingen dienen te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, tenzij anders is aangegeven.
6.2 Koper is gehouden de factuur direct op juistheid te controleren. Twee weken na factuurdatum wordt de factuur geacht door koper te zijn goedgekeurd.
6.3 Koper is niet gerechtigd tot verrekening.
6.4 Na het verstrijken van de betalingstermijn is koper over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.
6.5 Bij levering op afroep is DVI-techniek gerechtigd een voorschot van koper te verlangen, dan wel bij voorbaat 70% van de prijs te factureren.
6.6 Koper dient DVI-techniek alle kosten te vergoeden die DVI-techniek intern en extern maakt om buiten of in rechte betaling van de factuur te verkrijgen. Deze kosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,–, dit alles te vermeerderen met BTW.
6.7 Koper is gehouden aan DVI-techniek zekerheid van betaling te bieden in de vorm en op het moment dat DVI-techniek dat verlangt.
6.8 Bij niet betaling van enig factuur van DVI-techniek op de vervaldatum, zijn onmiddellijk alle bedragen krachtens enig andere factuur opeisbaar.

7. Reclames
7.1 Indien koper meent dat de geleverde zaken niet beantwoorden aan de overeenkomst, dient koper dat binnen 8 dagen na de dag van aflevering schriftelijk aan DVI-techniek mede te delen. Gebreken waarvan koper kan aantonen dat deze niet binnen 8 dagen ontdekt konden worden, dienen uiterlijk 8 dagen nadat zij redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden schriftelijk aan DVI-techniek te worden medegedeeld.
7.2 Na het verstrijken van deze reclametermijn vervalt ieder recht van koper.
7.3 Koper is alleen na schriftelijke toestemming van DVI-techniek gerechtigd de goederen waarover bij reclameert, terug te zenden. Koper dient deze dan franco op te sturen of met een retour bon aan de door DVI-techniek ingeschakelde chauffeur mee te geven.
7.4 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de koper niet op.

8. Garantie
8.1 DVI-techniek verleent op de door haar geleverde zaken alleen garantie indien en voor zover deze DVI-techniek door haar leveranciers wordt verleend.
8.2 Indien koper een beroep wenst te doen op garantie, zal hij het gestelde onder 7.1 in acht moeten nemen en geldt de vervaltermijn van 7.2.
8.3 Er bestaat nimmer recht op garantie, indien koper DVI-techniek nog enig betaling verschuldigd is of koper veranderingen aan het geleverde verricht of door anderen laat verrichten. DVI-techniek zal een garantieaanspraak aanmelden bij haar leverancier en koper informeren zodra deze standpunt heeft ingenomen. DVI-techniek is eerst gehouden tot het crediteren van het factuurbedrag aan koper dan wel het leveren van vervangende zaken zodra de leverancier DVI-techniek de garantie heeft verleend, tenzij koper kan aantonen dat DVI-techniek nalatig is in het aanspreken van haar leverancier.

9. Aansprakelijkheid
9.1 De aansprakelijkheid van DVI-techniek is in alle gevallen beperkt tot de onder 8 opgenomen garantieregeling.
9.2 Een eventuele verdergaande schadevergoedingsplicht van DVI-techniek is steeds beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde zaken waarop de schadevergoedingsplicht betrekking heeft.
9.3 Alle aanspraken op schadevergoeding vervallen één jaar na de dag waarop de geleverde zaak, waarop de schadevergoedingsplicht betrekking heeft, aan koper is gefactureerd.
9.4 Koper vrijwaart DVI-techniek voor alle aanspraken van derden op garantie en/of schadevergoeding.
9.5 Deze aansprakelijkheidsregeling geldt niet indien en voor zover deze in strijd is met regels van dwingend recht.
9.6 DVI-techniek erkend geen aansprakelijkheid voor gebruik van wachtwoorden, inlogcodes of Product-ID.

10. Adviezen en tekeningen
10.1 Adviezen worden door DVI-techniek naar beste weten gegeven. Het betreft hier extra service van DVI-techniek als groothandel. Iedere aansprakelijkheid van bijvoorbeeld inhoud, juistheid, volledigheid daarvan is uitgesloten.
10.2 Door DVI-techniek verstrekte tekeningen, schema’s en afbeeldingen dienen slechts ter verduidelijking en blijven eigendom van DVI-techniek. Het is niet toegestaan deze te kopiëren, anders dan voor intern gebruik of aan derden ter beschikking te stellen. Voor fouten in en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen, schema’s en gegevens betreffende afmetingen, vermogens e.d., welke voorkomen in brochures, aanbiedingen, website, orderbevestigingen en facturen is DVI-techniek niet aansprakelijk.

11. Verpakking, pallets, haspels
11.1 Verpakkingen, pallets, haspels e.d. met een specifieke vermelding hierover op de factuur blijven te allen tijde eigendom van DVI-techniek.
11.2 Koper is gehouden deze verpakkingen e.d. binnen 30 dagen na levering aan DVI-techniek onbeschadigd te retourneren, bij gebreke waarvan DVI-techniek gerechtigd is koper de kosten in rekening te brengen.

12. Ontbinding
12.1 Indien koper één van zijn verplichtingen jegens DVI-techniek niet nakomt, indien hij in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of indien op één van zijn goederen beslag wordt gelegd, heeft DVI-techniek het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen door het enkel aangrijpen van deze omstandigheid, zonder dat daartoe ingebrekestelling vereist is.
12.2 Na ontbinding, onder meer op grond van 12.1, is DVI-techniek gerechtigd de geleverde zaken, zo nodig na demonteren, terug te nemen en koper zal hiertoe alle medewerking verlenen. Verder is DVI-techniek alsdan gerechtigd tot volledige schadevergoeding.

13. Geschillen en toepasselijk recht
13.1 Op de overeenkomst en deze algemene verkoopvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Slechts de Rechtbank Noord Nederland, locatie Leeuwarden, is bevoegd tot beslechting van geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden.